+94 27 222 22 75

ප්‍රචාරණ දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය

ප්‍රචාරක දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කිරිම වෙනුවෙන් ගාස්තු අය කිරිම.
  1. ස්ථිර විශාල දැන්වීම් පුවරු වර්ෂයක කාල සීමාවකට වර්ග අඩියකට රු. 250 යි.
  2. මුදල් ඉපයිම සඳහා බැනරයක් / පුවරුවක් සඳහා මාසයට වැඩි මාස 6කට අඩු සීමාවකට වර්ග අඩියකට රු.100 යි .
  3. ව්‍යාපරික ස්ථානයකට යාබද ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට අදාළව ප්‍රදර්ශනය කරන දැනවීම් පුවරුවක් සදහා වර්ග අඩියකට රු .50.00යි .
  4. බිත්තියක / බැම්මක / තාප්පයක ප්‍රදර්ශනය කරන දැනවීම් පුවරුවක් සදහා වර්ග අඩියකට රු .150.00යි .
  5. තාවකාලික බැනරයක් / දැනවීම් පුවරුවක් මාසයක් සඳහා අඩු කාල සීමාවකට වර්ග අඩියකට රු . 25.00 යි .
  6. විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් ප්‍රදර්ශනය කරන දැනවීමක් සදහා වර්ග අඩියකට රු .50.00යි .
  7. විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් ප්‍රචාරක කටයුතු කිරීමේ පුවරුවක් සඳහා වර්ග අඩියකට රු . 150.00 යි .
  8. මීට අමතරව රජයේ ගාස්තු ගෙවිය යුතු වේ .