+94 27 222 22 75

තණකොළ කැපීමේ සේවා

අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කළ යුතුය .

අයකීරීම් විස්තරය

පැයකට අයකරන ගාස්තුව - රු 1000.00
ඒ සඳහා VAT 15% - රු 150.00
දුර කි.මී.1 සඳහා ඉන්ධන සහිතව - රු 35.00
ඒ සඳහා VAT 15% - රු 5.25
දුර කි.මී.1 සඳහා ඉන්ධන රහිතව - රු 70.00
ඒ සඳහා VAT 15% - රු 10.50