+94 27 222 22 75

ආයුර්වේද වෛද්‍ය

  1. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුව රෝග පරීක්ෂා කිරීම හා ප්‍රතිකාර කිරීම.

  2. මහජන සෞඛ්‍ය දියුණු කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම හා රෝගීණ් හට ඊට ධෛර්යය දීම

  3. විවිධ රෝගීන් සඳහා විශේෂ ප්‍රතිකාර සායන පවත්වාගෙන යෑම (මධු මේහ ,අධි රුධිර පීඩන,අර්ශස්,භගන්දර )

  4. ආගමික සෞඛ්‍යය සංර්ක්ෂණය,පවුල් සෞඛ්‍යය අදාල වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා දීම

  5. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාණුකූලක්‍රම හා නව නිෂ්පාදන මගින් රූපලාවණ්‍යය ප්‍රතිකාර ක්‍රම සිදු කිරීම

  6. තෝරා ගනු ලබන රෝගීන් සඳහා පංචකර්ම චිකිස්සා යටතේ ප්‍රතිකාර සිදු කිරීම

  7. නේවාසික ප්‍රතිකාර ලැබිය යුතු රෝගීන් අදාල ආයුර්වේද රෝහල් වෙත යොමු කිරීම

  8. දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය ජනතාව අතරප්‍රචලිත කිරීම සඳහා ජංගම සායන පැවැත්ම හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් යටතේ දේශන පැවැත් වීම