+94 27 222 22 75

ගලි සේවා

අයකිරීම් විස්තරය
එක් වාරයට - රු 3000.00
ඒ සඳහා VAT 15% - රු 450.00
දුර කි.මී . 1 සඳහා - රු 75.00
ඒ සඳහා VAT 15% - රු 11.25