+94 27 222 22 75

247(ආ)වගන්තිය අනුව ඇතැම් කර්මාන්ත වෙනුවෙන් බදු පැනවීම

කර්මාන්තයේ ස්භාවය
වාර්ෂික වටිනාකම රු.1300 නොඉක්මවන විට
වාර්ෂික වටිනාකම රු.1500 ට වැඩි නමුත් රු .2500 නොඉක්මවන විට
වාර්ෂික වටිනාකම රු.2500ඉක්මවන විට
01
සිල්ලර බඩු අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
02
තොග බඩු අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
03
සුප්ර් සර්විස් අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
04
ග්‍රොසරි බඩු අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
05
සාප්පු බඩු,මනි බඩු අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
06
රෙදි පිළි ,කැබලි රෙදි අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
07
නිමි ඇදුම් අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
08
ඇදුම් මෙසීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
09
රෙදිපිළි බතික් කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
10
ටෙන්ට් රෙදි නිෂ්පාදනය හා අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
11
ඔරලෝසු අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
12
ඔරලෝසු අලුත්වැඩියා කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
13
ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
14
ගුවන්විදුලි හා රූපවාහිනී ,ශීතකරන අලුත්වැඩියා ස්ථානයක්ඔරලෝසු අලුත්වැඩියා කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
15
ගුවන්විදුලි,රූපවහිනී ,ශීතකරන අමතර කොටස් අලෙවිකිරීමේ කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
17
විදුලිඋපකර අලෙවිකිරීමේ කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
18
වානේ ගෘහබාන්ඩ නිෂ්පදනය කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
19
විදුලිඋපකරණ අලුත්වැඩියා ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
20
වානේ ගෘහභාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
21
ශීතකරන ,රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර,වතුර පොම්ප ,මහන මැශින් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
22
එල් .පී ගෑස් ,ගෑස්ලිප් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
23
පාපැදි අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
24
පාපැදි අමතර කොටස් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
25
පාපැදි අලුත්වැඩියා කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
26
යතුරු පැදි අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
27
යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
28
යතුරුපැදි අමතර කොටස් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
29
ත්‍රීරෝද රථ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
30
ත්‍රීරෝද රථ අලුත්වැඩියා කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
31
ත්‍රීරෝද රථ අමතර කොටස් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
32
යතුරුපැදි /ත්‍රීරෝද රථ ස්ර්විස් කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
33
රථ වාහන ස්ර්විස් කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
34
අත්ට්‍රැක්ටර් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
35
අත්ට්‍රැක්ටර් අලුත්වැඩියා කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
36
අත්ට්‍රැක්ටර් අමතර කොටස් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
37
රියදුරු පුහුණු ආයතනයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
38
මෝටර් රථ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
39
මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කිරීමේ ගරාජයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
40
මෝටර් රථඅමතර කොටස් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
41
මෝටර් රථ බෝඩ් ගැසීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
42
මෝටර් රථ ටින්කරින් හා ස්ප්‍රේ පේන්ටින් කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
43
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සැකසීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
44
ටයර් ටියුබ් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
45
ටයර් ටියුබ් නැවත පුරවාදීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
46
ටයර් ටියුබ් වොල්කනයිස් කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
47
වෙල්ඩින් වැඩපලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
48
ලියවන පට්ටලයක් පවත්වාගෙන පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
49
ඔක්සිජන් බාවිතයෙන් පෑස්සුම් ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
50
මුද්‍රාණාලයක්(යන්ත්‍රා සාරයෙන් ) පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
51
මුද්‍රාණාලයක් (අත් යන්ත්‍ර ) පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
52
මුද්‍රණ කටයුතු (කම්පියුටර් මගින් ) පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
53
පරිගණක අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
54
පරිගණක යන්ත්‍ර පුහුණු කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
55
පරිගණක යන්ත්‍ර අලුත්වැඩියාව,අමතර කොටස් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
56
බැටරි චාජ් කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
57
බැටරි අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
58
යතුරු කැපීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
59
නාමපුවරු සැකසීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
60
ගොවි උපකරණ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
61
කෘෂි බීජ වර්ග අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
62
කෘෂි රසායනික අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
63
පොහොර වර්ග අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
64
පත්තර,හිස් බූලි,ගෝනි,පරණ යකඩ,බෝතල් එකතු කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
65
දැව ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
66
දර මඩුවක් හෝ දර අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
67
ඉරු දැව අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
68
දැව ඉරුම් පලක් පවත්වාගෙන යාමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
69
පැලතවානක් හෝ පැල අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
70
උත්සව භාණ්ඩ කුලියට දීම/උත්සව සඳහා කෑම සැපයීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
71
ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර,විදුලි ජනක යන්ත්‍ර කුලියට දීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
72
ඛනිජ තෙල් වර්ග අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
73
උත්සව සඳහා ශාලා කුලියට දීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
74
ජෝතිශ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
75
කායවර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
76
රේස් ඔට්ටු ඇල්ලීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
77
දීවර ආම්පන්න අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
78
පූජාභාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
79
හදුන්කූරු,ඉටි පන්දම් ,සබන් නිපදවීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
80
වීදුරු අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
81
පින්තූර රාමු කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
82
ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
83
ඇලුමිනියම් භාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
84
සම් භාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
85
පිත්තල භාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
86
වේවැල් භාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
87
ස්මාරක නිෂ්පාදනය කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
88
පී.වී.සී. බට,වතුර ටැංකි අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
89
පාවහන් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
90
පාවහන් නිෂ්පදනය අලුත්වැඩියා කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
91
කුෂන් වැඩපලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
92
කිරුම් මිනුම් උපකරණ අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
93
වීඩියෝ පට අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
94
ගීත පටිගත කිරීමේ සංයුක්ත තැටි පිටපත් කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
95
බෝල මේසයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
96
ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියාව හා අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
97
ඇස්කන්ණාඩි අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
98
බීරලු රේන්ද අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
99
බලවේග යන්ත්‍ර මගින් ඇදුම් විවීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
100
අත් යන්ත්‍ර මගින් ඇදුම් විවීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
101
මිනී පෙට්ටි සප්පුවක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
102
ලොතරයි අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
103
නිවාස වයරින් කිරීමෙ උපකරන අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
104
පුවත් පත්,ලිපි ද්‍රව්‍ය,සගරා අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
105
පොත් පත් සප්පුවක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
106
ෆැක්ස් හෝ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම් ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
107
ශනික චායා පිටපත් ලබාදීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
108
දේශීය හා විදේශීය දුරකථන ඇමතුම් ලබාදීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
109
චායාරූප ශාලවක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
110
යතුරු ලියන හෝ රෝනියෝ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
111
රන්භාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
112
රන්භාණ්ඩ ඔපදැමීමේ,නිශ්පාදනය කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
113
රන්භාණ්ඩ උකස් කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
114
බඩු උකස් ගන්න ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
115
මැණික් කැපීම,ඔපදැමීම අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
116
ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යය අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
117
සිමෙන්ති අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
118
උලු අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
119
යකඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
120
අලුහුනු හා හුණු වර්ග අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
121
තීන්ත වර්ග අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
122

ඇස්බැස්ටෝස් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා

2000.00
3000.00
5000.00
123
සිමෙන්ති මිශ්‍රනයෙන් මල් පෝච්චි,ග්‍රිල් කැට නිශ්පාදනය කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
124
සිමෙන්ති මිශ්‍රනයෙන් ළිං වලලු,බෝක්කු බට හා කාණු සැදීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
125
ගඩොල් බ්ලොක්ක් ගල් නිශ්පදනය හා අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
126
විසිතුරු මාලු,කුරුල්ලන් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
127
විසිතුරු පින්තූර අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
128
විසිතුරු භාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
129
මැටි වලන් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
130
සිකරට් තොග වශයෙන් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
131
දුම්කොළ වියලීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
132
බීඩි ,සුරුට්ටු නිශ්පාදනය කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
133
සහල් විකිනීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
134
වී මිලදී ගැනීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
135
ධාන්‍ය හෝ මාංශ බෝග මිලදී ගැනීමේ හෝ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
136
පොල් අතු ගබඩා කිරීමේ හෝ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
137
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
138
සංගීත භාණ්ඩ අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
139
බුලත් පුවක් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
140
මෙරට හා රට බීම අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
141
බියර් හෝ බෝතල් රා අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
142
පීප්ප රා විකිනීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
143
ඉංග්‍රීසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
144
ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
145
පෞද්ගලික ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් රෝහලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
146
විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවය පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
147
දත් බැදීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
148
සිංහල වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
149
සිංහල බෙහෙත් බඩු අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
150
කම්හලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
151
පෑස්සීම් සහිත කම්හලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
152
පලතුරු අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
153
එලවලු අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
154
මුදවන ලද මීකිරි අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
155
හුණු පෝරනයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
156
සබන් නිශ්පාදනය කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
157
සතිපොලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
158
රථ ගාලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
159
පාපැදි ගාලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
160
සංචාර්ක වෙලදාම පාපැදියෙන්
2000.00
3000.00
5000.00
161
සංචාරක වෙලදාම යතුරුපැදියෙන්
2000.00
3000.00
5000.00
162
සංචාරක වෙලදාම වාහනයකින්
2000.00
3000.00
5000.00
163
සංචාරක වෙලදාම පදික වේදිකාව අසල
2000.00
3000.00
5000.00
164
බෙලෙක් වැඩපලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
165
ඉන්ධන පිරවුම් හලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
166
වීදුරු අලෙවිකිරීමෙ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
167
පුද්ගලික සේල් පලක්(දවසකට ) පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
168
ප්ද්ගලික ගිනුම් සකස් කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
169
2000.00
3000.00
5000.00
170
කුලු බඩු,බයිට් වර්ග ,කඩල ,රටකජු අලෙවිකිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
171
අලෙවි කුටියක් ,වෙලද ප්‍රචාරක කුටියක් තාවකාලිකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
172
ප්‍රදර්ශන කුටියක් තාවකාලිකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
173
රථ වාහන අලෙවි කුටියක් තාවකාලිකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
174
ගෘහ නිර්මාණය කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
175
මනාලියන් හැඩගැන්වීම ,රූපලාවණ්‍ය ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
176
සිනමා ශාලවක් ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
177
පාසල් උපකරණ අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
178
පුද්ගලික ආරක්ෂක ආයතනයක් හෝ පිරිසිදු කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
179
පොලිසැක් බෑග් අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
180
වී මිලදී ගැනීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
181
යන්ත්‍රෝපකරණ කුලියට දීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
182
දැව ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
183
දැව ගෘහ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
184
වඩු මඩුවක් ලී කැපීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
185
සිසිල් බීම තොග අලෙවිය
2000.00
3000.00
5000.00
186
වී සහ බොල් වී මෝලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
187
සහල් තොග අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
188
මස් හෝ බිත්තර සඳහා කුකුලන් ඇති කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
189
තාවකාලික වෙන්දේසියක් පැවැත්වීම
2000.00
3000.00
5000.00
190
දියලුණු පැකට් කර තොග අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
191
ආහාරයට හෝ අලෙවි කිරීමට මත්ස්‍ය ගොවිපලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
192
ජංගම දුරකථන හා ගමන් මළු ආරක්ෂා කර දීම
2000.00
3000.00
5000.00
193
ඉන්ධන වර්ග අලෙවි කිරීමෙ ව්‍යාපාර
2000.00
3000.00
5000.00
194
නිල ඇදුම් ආයිත්තම් අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
195
සෙරමික් හා පිගන් භාණ්ඩ අලෙවිය
2000.00
3000.00
5000.00
196
පොල් තොග වශයෙන් අලෙවිය
2000.00
3000.00
5000.00
197
වාහන සඳහා දුම් පරීක්ෂන වාර්ථා ලබාදීම
2000.00
3000.00
5000.00
198
වාහන එන්ජින් පරීක්ෂා කරදීම
2000.00
3000.00
5000.00
199
ඕනෑම ද්‍රව්‍යකින් ප්‍රතිමා නිෂ්පාදනය
2000.00
3000.00
5000.00
200
තේ කොල අලෙවිය (පැකට් )ව්‍යාපාරය
2000.00
3000.00
5000.00
201
සුදු යකඩ ඇළුමිනියම් බාර් වැඩ
2000.00
3000.00
5000.00
202
ෆයබර් ග්ලාස් වැඩ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
203
සමාගම් ශාඛා ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
204
දුරකථන සමාගම් ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
205
ලීසිං සමාගම් ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
206
ඇගළුම් ආයතන ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
207
කිරි ශීතාගාර/කිරි සමිති ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
208
මුදල් ණයට දීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
209
පොල් කටු අඟුරු නිෂ්පාදනය
2000.00
3000.00
5000.00
210
කොහුමෝලක් පවත්වාගෙන යාම
2000.00
3000.00
5000.00
211
අත්කම් නිෂ්පාදන ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
212
සුවඳ විලවුන අලෙවි කිරීමේ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
213
කොහු ඉදල් නිෂ්පාදන ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
214

සෝයා මීට් පැකට් කර අලෙවිය

2000.00
3000.00
5000.00
215

LED බල්බ් අලෙවිය

2000.00
3000.00
5000.00
216
වී මෝල් අමතර කොටස් අලෙවිය
2000.00
3000.00
5000.00
217
කිරුම්ම් ඉනුම් උපකරණ අලෙවිය
2000.00
3000.00
5000.00
218
ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත් ව්‍යාපරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
219
උද්‍යාන අලංකාර ව්‍යාපරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
220
ඇළුමිනියම් පිරිසැකසුම් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00