+94 27 222 22 75

නගර සභා තොරතුරු

පළාත් පාලන ආයතනයේ නම
පොලොන්නරුව මහා නගර සභාව
ලිපිනය
පොලොන්නරුව
පළාත
උතුරු මැද
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
පොලොන්නරුව
දුරකථන අංකය
027-2222275
විද්‍යුත් තැපෑල
mcpolonnaruwa@gmail.com
ෆැක්ස් අංකය
027-2057051
බල ප්‍රදේශය වර්ග කිලෝමීටර්
39
ජනගහනය
34986
ග්‍රාම නිලධාරී වසම
172,පොලොන්නරුව
සහතික ධූර සංඛ්‍යාව
11
ඡන්දහිමියන් සංඛ්‍යාව
24809

ආයතනය සතු ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි තොරතුරු

කඩකාමර සංඛ්‍යාව
182
නිල නිවාස සංඛ්‍යාව
04
ක්‍රීඩා භූමි හා උද්‍යාන සංඛ්‍යාව
03
කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරන මධ්‍යස්ථාන ගණන
01
සුසානභූමි සංඛ්‍යාව
05
පෙර පාසල් සංඛ්‍යාව
01
පොදු වැස්කිළි සංඛ්‍යාව
04
සතිපොළවල් සංඛ්‍යාව
02
රථගාල් සංඛ්‍යාව
01
ආයුර්වේද බෙහෙත්ශාලා ගණන
01

ග්‍රාම සේවා වසම්

153
බැඳිවැව
180
මහසෙන් පෙදෙස
155 A
සිරිසගබෝ පෙදෙස
183
බටහිර කඳුරුවෙල
167
පොත්ගුල් පෙදෙස
186
නැගෙනහිර කඳුරුවෙල
170
නිශ්ශංකමල්ල පෙදෙස
155
ඇතුමල්පිටිය
179
කුරුප්පු හංදිය
163
පොලතිසි පෙදෙස
185
පැරකුම් පෙදෙස
169
මහවැලි පෙදෙස
162
වීර පෙදෙස
172
පොලොන්නරුව
168
උඩවෙල
178
ගල්තඹරාව
171
තෝපාවැව
184
කදුරුවෙල දකුණ