+94 27 222 22 75

වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තු සහ වාර්ෂික බදු මුදල් පැනවීම

බලපත්‍රයෙන් බලය දෙනු ලබන කාර්යයන්
වාර්ෂික වටිනාකම රු.1500 නොඉක්මවන විට
වාර්ෂික වටිනාකම රු.1500 ට වැඩි නමුත් රු.2500 නොඉක්මවන විට
වාර්ෂික වටිනාකම රු.2500 ඉක්මවන විට
01
ලැගුම් හලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
02
හෝටලයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
03
බත් කඩයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
04
ආපන ශාලාවක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
05
තේ කඩයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
06
බේකරි කෑම අලෙවිය හෝ බේකරියක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
07
කිරි පට්ටි හා කිරි වෙළදාම පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
08
මුහුදු මාළු,වැව් මාළු වෙළඳාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
09
මස් සහ කුකුල් මස්,එළු මස් ,ඌරු මස් වෙළඳාමක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
10
අයිස් කර්මාන්ත ශාලාවක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
11
සිසිල් බීම ,පලතුරු බීම ,අයිස් පැකට් ,යෝගට් නිෂ්පාදන ,මී කිරි නිෂ්පාදන ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
12
ලොන්ඩරියක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
13
ඌරන් ,එළුවන් ,හරකුන් 10 ට වැඩි ගාලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
14
පෞද්ගලික වෙළඳපලවල් හා බලයලත් ස්ථාන පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
15
සංචාරක වෙළඳාම පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
16
කොණ්ඩා සැකසීමේ සැලූන්හල් හා බාබර් සාප්පු පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
17
පුද්ගලික ජල සේවාවක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
18
ඝාතක මඩු පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
19
වී ඇඹරුම්හලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
20
මිරිස් ඇඹරුම්හලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
21
ධාන්‍ය ඇඹරුම්හලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
22
පොල් ඇඹරුම්හලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
23
කළු ගල් වැඩපලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
24
කළු ගල් ඇඹරුම්පලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
25
දැව ආශ්‍රිත ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
26
රසකැවිලි,හකුරු නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
27
කඩල ,රටකජු,මුරුක්කු හා බයිට් වර්ග අලෙවි කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00
28
ශීත කල කුකුල් මස් අලෙවි සැලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
2000.00
3000.00
5000.00