+94 27 222 22 75

ගිලන් රථ සේවා

01.ගිලන් රථ සේවය කුලී පදනම මත ලබාදීම.

  මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල සහ ප්‍රදේශයෙන් පිටත කි.මී 100 ක දුර ප්‍රමාණයක් ඇතුලත සේවා සැපයීම

  • ප්‍රවාහන ගාස්තු - රු. .......... + vat
   (කි.මී.1 ක් සඳහා රු.40.00 බැගින් අය කිරීම.)
  • මේ සඳහා කාර්යය මණ්ඩල ගාස්තු අය නොකෙරේ. එහෙත් ඒවා සැපයීමේදී පැය 06 කට වැඩි කාලයක් ගත වන්නේ නම් සුපුරුදු පරිදි යන්ත්‍රික ගිනිභට සහ වෛද්‍ය සහයක සඳහා කර්ය මණ්ඩල ගාස්තු රු.2000.00 ක් ද අය කල යුතුය.

  දුර ප්‍රමාණය කි.මී. 100 ඉක්මවා යන අවස්තා වලදී

  • ප්‍රවාහන ගාස්තු - රු. ............ + vat
   (කි.මී.1 ක් සඳහා රු.40.00 බැගින් අය කිරීම.)
  • කාර්ය මණ්ඩල ගාස්තු - රු.2000.00
   (යාන්ත්‍රික ගිනිභට සහ වෛද්‍ය සහයක සඳහා පැය 24 කට හෝ ඉන් කොටසකට.)


සටහන - ගිලන් රථය පොළොන්නරුව මහා නගර සභා නිලධාරියෙකුගේ හදිසි අවශ්‍යතාවයකට යොදා ගන්නේ නම් ගාස්තුවෙන් 65% ක් පමණක් අය කරනු ලැබේ. මෙහිදී නිලධාරියා,ඔහුගේ පියා,ඔහුගේ මව,කළත්‍රයා ,කළත්‍රයාගේ පියා,කළත්‍රයා මව,අවිවාහක දරුවන් යන අයවලුන් සඳහා පමණක් මෙලෙස ගාස්තු සංශෝධනය කරනු ලැබේ.