+94 27 222 22 75

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන බුද්ධි මණ්ඩපය වෙන් කිරිම

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන බුද්ධි මණ්ඩපය වෙන් කිරිමට අදාළ කොන්දේසි
  • අදාල වැඩසටහන පැවැත්විමට දින 03 පෙර අදාල ශාලා ගාස්තු පොළොන්නරුව මහා නගර සාභාවට ගෙවිය යුතු වේ .
  • මෙම වැඩසටහනේ කාලය පෙ.ව.6.00 සිට ප.ව.8.00 දක්වා පමණි.
  • වැඩසටහන පවත්වන අතරතුර ගොඩනැගිලි වලට හා ඇතුළත රාජ්‍ය දෙපලකට හානියක් සිදු උවහොත් එවා යථා තත්ත්වයට පත් කර දිය යුතුය.
  • පොස්ටර්,බෙනර්,ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ නම් ඊට අදාල ගස්තු පොළොන්නරුව මහා නගර සභාවට ගෙවිය යුතු වේ.
  • ටිකට්පත් නිකුත් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය බදු මුදල් පොළොන්නරුව මහා නගර සභාවට ගෙවිය යුතු වේ.
  • වැඩසටහන අවසනයේ බුද්ධි මණ්ඩපය ශ්‍රවණාගාරයට ඇතුළත හා ඒ පරිශ්‍රය පෙර තිබූ පරිදි පිරිසිදු කළ යුතුය.
පුලතිසි බුද්ධි මණ්ඩපය වෙන් කිරිමට ඇදාළ ගාස්තු

1. සංගීත ප්‍රසංග ආදී වාණිජ වැඩසහන් සඳහා

ශාලා ගස්තුව දිනකට රු. 25000.00x1 25000.00
15% වැට් මුදල රු. 3750.00  
ඇප තැන්පතු මුදල රු. 10000.00  
මුළු එකතුව රු. 38750.00  

 

2. අධ්‍යපනික වැඩසටහන් සඳහා

ශාලා ගස්තුව දිනකට රු.15000.00x1 15000.00
15% වැට් මුදල රු. 2250.00  
ඇප තැන්පතු මුදල රු. 10000.00  
මුළු එකතුව රු. 27250.00  
බාගත කිරීම්
  1. බුද්ධි මණ්ඩපය වෙන්කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය 1

  2. බුද්ධි මණ්ඩපය වෙන්කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය 2