+94 27 222 22 75

ආදාහනාගාරය වෙන් කිරීම .

ඉදිරිපත් කලයුතු ලිපි ලේඛන
 1. නිවැරදිව වන ලපුරද අයදුම්පත් දෙකක්.
 2. රෝහලේ මියයාමක් නම් වෛද්‍ය සහතිකය හා මරණ සහතිකය .
 3. ග්‍රාම ණිළධාරී නිර්දේශය .
 4. ඥාතීන්ගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ ලිපිය .
 5. ආදාහනාගාර ගාස්තු - රු 10000.00
 6. වේලාව වෙන්කර ගැනීම
  • ප.ව 02.00
  • ප.ව 04.00
  • ප.ව 06.00
මුදල් අය කිරීම
ආදාහනයක් සඳහා : රු 10000.00
භූමිදානයක් සඳහා : රු 150.00
ස්මාරකයක් ඉදිකිරීම සඳහා : රු 250.00

භූමිදානයක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන
 1. නිවැරදිව වන ලපුරද අයදුම්පත් දෙකක්.
 2. වෛද්‍ය සහතිකය හා මරණ සහතිකය .
භූමිදානයක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන බාගත කිරීම
 1. ආදාහනය කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය 1
 2. ආදාහනය කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය 2
 3. හිමිකම් නොපෑ මළසිරුරක් / නාඳුනන මළසිරුරක් / මළ දරු උපතක් / ගබ්සාවක් හෝ ළදරු මරණයක් Bභුමිදානය සඳහා අයදුම්පත්‍රය
 4. ආදාහනය කිරීමේ ගිවිසුම 1
 5. ආදාහනය කිරීමේ ගිවිසුම 2
 6. ආදාහනය කිරීමේ වෙනත් තොරතුරු
 7. ආදාහනාගාරයේ ආදාහනය සඳහා අවසර පත්‍රය