+94 27 222 22 75

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි.

 1. වාර්ෂික අළුත් කිරීම සඳහා වු ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත අනුව පාරිසරික ආරක්ෂණ ඉල්ලුම් පත්‍රය.(අලුතින් ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයක් සඳහා)
 3. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක්.
 4. භුමිය අයිතිය තහවුරු කිරීම .
 5. නගර සභා වෙළඳ බලපත්‍ර ගාස්තු ගෙවු රිසිට් පතේ පිටපතක් .
 6. පරීක්ෂණ ගාස්තු ගෙවු රිසිට් පතේ පිටපතක් .
 7. පරිසර බලපත්‍ර ගාස්තු ගෙවු රිසිට් පතේ පිටපතක් .
අයකිරීම් විස්තර
 1. වාර්ෂික අළුත් කිරීම , ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව - රු . 50.00
 2. අළුතින් ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව - රු . 100.00
 3. ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ ගාස්තුව - රු 3000.00 - 10,000.00
 4. පරිසර බලපත්‍ර ගාස්තුව - රු 4000.00
බාගත කිරීම්
 1. පරිසර ආරක්ශණ බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් පත්‍රය

 2. පරිසර ආරක්ශණ බලපත්‍ර වාර්ෂික අළුත් කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය