+94 27 222 22 75

ගිණි නිවීමේ සේවා

01.ගිනි සහ මුදවා ගැනීමේ ඒකකය මගින් කර්මාන්ත ශාලා හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථාන වල වාර්ෂික රඳවා ගැනීමේ සේවා ගාස්තු(ගිනි නිවීමේ සේවා ගිවිසුම්)

 • වාර්ශික රඳවා ගැනීමේ ඇප තැම්පතු - රු 20000.00 + vat
 • වාර්ෂික පරීක්ෂන සේවා ගාස්තුව - රු 1500.00 + vat
 • වාර්ශික උපදේශණ සේවා ගාස්තුව - රු 2000.00
  ( මෙම උපදේශන සේවා ගාස්තුව අදාල නිලධාරියාට හිමි වේ )
 • මෙයට අමතරව යම් ගිනි ගැනීමක් ඇති වුවහොත් ඒ සඳහා රු.12500.00 ක මුදල හා රජයේ අනුමත බදු මුදල් අයකල යුතුය.
 • පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් එම ආයතනය ලබා දිය යුතුය.

02.ගිනි සහ මුදවා ගැනීමේ ඒකකය මගින් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන වල කාර්යය මණ්ඩල සඳහා පවත්වනු ලබන ගිනි නිවීමේ හා වැලැක්වීමේ පුහුණු පාඨමාලා ගාස්තු

එක්දින පුහුණු පඨමාලාව (20 කින් යුත් කණ්ඩායමකට)

පෞද්ගලික අශය සඳහා


 • සේවා ගාස්තුව - රු 10000.00 + vat
 • දේශණ හා ප්‍රායෝගික පුහුණු ගාස්තුව - රු 2000.00
  (ස්ථානගාර නිලධාරී සඳහා පැයකට රු 250 බැගින් පැය 8 ක් සඳහා)
 • ප්‍රායෝගික පුහුණු ගාස්තුව - රු 2800.00
  (නිලධාරින් දෙදෙනෙකු සඳහා)
 • ප්‍රවාහන පහසුකම් - රු ........... + vat
  (ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගන්නේ නම් කැබ් රථය සඳහා කි.මී 01 කට රු.35.00 ක මුදලක් අයකරනු ලැබේ.)

ත්‍රිවිධ හමුදාව,පොලීසිය හා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ඇතුළු ලාභ අරමුණු කර නොගත් රාජ්‍ය අංශ හා ස්වේච්ඡා සංවිධාන සඳහා


 • සේවා ගාස්තුව - රු 2000.00 + vat
 • දේශන හා ප්‍රායෝගික ගාස්තුව - රු 500.00
  (ස්ථානභාර නිලධාරී සඳහා)
 • ප්‍රායෝගික පුහුණු ගාස්තු - රු 500.00
  (නිලධාරීන් දෙදෙනකු සඳහා)
 • ප්‍රවාහන පහසුකම් - රු ........... + vat
  (මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයෙන් පිටත ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගන්නේනම් කැබ් රථය සඳහා කි.මී. 01 කට රු 35.00 ක මුදලක් අයකරනු ලැබේ.)

පාසල්,විද්‍යාපීඨ හා කාර්මික විද්‍යාල ආදී ආයතන සඳහා නොමිලේ පුහුණු පවත්වනු ලැබේ.


03.ගිනි නිවාරණ සහ ප්‍රාථමික උපකරණ පිළිබඳ සහතික ගාස්තු


සංචාරක හෝටල්,ආගන්තුක නිවාස,කර්මාන්තශාලා සහ ව්‍යාපාර සඳහා ගිනි නිවාරණ සහතික නිකුත් කිරීම.
(මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල ශ බල ප්‍රදේශයෙන් පිටත.)

 • ගිනි නිවාරණ සහතිකය සඳහා - රු. 5000.00 + vat
 • පරීක්ෂණ ගාස්තු - රු.1500.00 + vat
 • උපදේශණ සේවා ගාස්තු - රු.1500.00
  (උපදේශණ ගාස්තු අදාල නිලධාරියාට හිමි වේ.)
 • ප්‍රවාහන පහසුකම් - රු. .......... + vat
  (මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයෙන් පිටත ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගන්නේනම් කැබ් රථය සඳහා කි.මී. රු. 35.00 ක මුදලක් අයකරණු ලැබේ.)


04.මහා නගර සබා බල ප්‍රදේශයේ සහ බල ප්‍රදේශයෙන් පිටත ගිනි නිවීමේ සහ මුදවා ගැනීමේ ගැනීමේ ගාස්තු.


යම් කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් සිදු වූ හානිය වෙනුවෙන් රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබන්නේ නම් ඒ සඳහා ගාස්තු අය කළ යුතුය.

 1. සේවා ගාස්තු - රු. 5000.00 + vat
  • ගිනි රථ සේවා සැපයීම - ජල ටැංකි සහිත ගිනි රථයක් - රු. .......... + vat
   (කි.මී. 01 ට රු.65.00 බැගින්)
  • කැබ් රථය සඳහා කි.මී. 01 කට රු.35.00 බැගින්
 2. ගිනි භටයෙකුට,යාන්ත්‍රික ගිනිභටයෙකුට හෝ කාර්යභාර නිලධාරියෙකුට -රු.1000.00
  (පැය 12 කට හෝ ඉන් කොටසකට)
 3. ස්ථානභාර නිලධාරි සඳහා - රු.1500.00
  (පැය 12 කට හෝ ඉන් කොටසකට)


05.විවිධ වූ උත්සව,සැණකෙළි,මෝටර් රථ ධාවන තරග හා චිත්‍රපට රූගත කිරීම් සඳහා ගිනි ආරක්ෂාව සැපයීම වෙනුවෙන් ගාස්තු


 • ගිනි රථ සේවය සැපයීම - ජල ටැංකිය සහිත ගිනි රථයක් - රු.7000.00 + vat
  (පැය 24 කට හෝ ඉන් කොටසකට)
 • ගිනිභට,යාන්ත්‍රික ගිනිභට,කාර්යභාර නිලධාරි සඳහා එක් නිලධාරියෙකුට - රු. 750.00
  (පැය 12 කට හෝ ඉන් කොටසකට)
 • ස්ථානභාර නිලධාරී සඳහා - රු.1000.00
  (පැය 12 කට හෝ ඉන් කොටසකට)
 • ප්‍රවාහන පහසුකම් සඳහා කි.මී.01 කට රු.65 ක මුදලක් අය කිරීම - රු. ........... + vat


06.සංචාරක හෝටල්,ආගන්තුක නිවාස,කර්මාන්තශාලා සහ ව්‍යාපාරික ස්තාන සඳහා හදිසි ඉවත්කිරීමෙ පුහුණු පාඨමාලා ගාස්තු.


 • හදිසි ඉවත් කිරීමේ පුහුණු සහතිකය සඳහා - රු.3000.00 + vat
 • ප්‍රවාහන පහසුකම් - රු. ........... + vat
  (ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගන්නේ නම් කැබ් රථය සඳහා කි.මී. 01 කට රු.35.00 අයකෙරේ)
 • ප්‍රයෝගික පුහුණු කිරීමේ සහ දේශන ගාස්තු - රු. 1000.00
  (දේශන ගාස්තු අදාල නිලධාරියාට හිමි වේ.)