+94 27 222 22 75

වරිපනම් අයකිරීම්

වරිපනම් ගෙවන්නන් සදහා ලබාදේන ප්‍රතිලාභ
 1. සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහාම ජනවාරි 31 දිනට ප්‍රථම වරිපනම් ගෙවන්නේ නම් 10% ද , කාර්තුවේ මුදල එම කර්තුවේ මුල් මාසය තුල ගෙවන විට 5% ද , වශයෙන් වට්ටම් ප්‍රතිලාභයන් සඳහා හිමිකම් ලබනු ඇත .
 2. අන්ත්ර්ජාලය හරහා නිවසේ සිටම වරිපනම් ගෙවීමේ පහසුව .
වරිපනම් හිමිකම් සන්සෝධනය කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස්
 1. නව සන්ශොධනය කිරීමට අවශ්‍ය කරුණු සදහන් කරමින් නාගරික කොමසාරිස් තුමාට යොමු කරන ලද ඉල්ලීම් ලිපියක් ඉල්ලුම් කරු විසින් ලබා දිය යුතුය .
 2. නව සන්ශොධනය කිරීමට අයදුම් පත්‍රයක් ලබා දිය යුතුය .
 3. ඉඩමේ හෝ දේපලේ අයිතිය පිළිගැනීමට හැකි අයුරින් තහවුරු කල යුතුය .
 4. ඉඩම හෝ දේපල ඉල්ලුම් කරුට ලැබුණු ආකාරය සඳහන්වන ලියකිවිලි තිබියයුතුය .
 5. පදිංචිය සනාථ කිරීමට අවශ්‍ය ලියකිවිලි ලබාදිය යුතුය .
 6. නව සන්ශොධනය ඉදිරිපත් කරන ඉඩමේ හෝ දේපලේ අයිතිකරු මියගොස් ඇත්නම් , මරණ සහතිකය ඉදිරිපත් කල යුතුය.
 7. පියා සතු දේපල පුත්‍රයකුට හෝ දියණියකුට පවරන්නේනම් පුත්‍රයාගේ හෝ දියණියගේ උප්පැන්න සහතික ඉදිරිපත් කලයුතුය .
 8. පියා මියගොස් ඇත්නම් ඉල්ලුම් කරු පුත්‍රයෙකු හෝ දියණියක්වෙත පවරන්නේ නම් , මව සිටී නම් මවගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන ලද ලිපියක් ඉදිරිපත් කළයුතුය.
 9. දේපල සතු ඉඩමේ අනිකුත් සහෝදර සහෝදරියන් සිටීනම් ඔවුන්ගේ විරොධතාවයක් නොමැති බවට ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 10. ඉදිරිපත් කරනු ලබන සහතික පත්‍ර මුල් පිටපත් සමග ඉදිරිපත් කල යුතුය.
 11. ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම ලියකියවිල්ලක්ම ඒ ඒ නිළධාරි විසින් හෝ සාමධාන විනිශ්චය කරුවන් විසින් හෝ නීතිඥයකු හෝ නොතාරිස් වරයකු සහතික කර තිබිය යුතුය.
 12. සන්ශොධනය කිරීමේදී ලබාදෙන අයදුම්පත්‍රය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා දින 30 ක් පමන කාලයක් ගතවන අතර නව සන්ශොධනය කිරීමෙන් පසු ඒ පිලිබදව ලිපියක් මගින් ඉල්ලුම් කරුට දන්වනු ලැබේ.
වරිපනම් නොගෙවන්නන් සදහා වන නෛතික විදිවිධාන
 1. අදාළ වර්ෂයේ වරිපනම් ගෙවීම පැහැර හැරීම මගින් එකී මුදල් අයකරගැනීම සදහා චන්චල හෝ නිශ්චල දේපල තහනමට ගෙන විකිණීමට සිදුවේ .
බාගත කිරීම්
 1. වරිපනම් සඳහා අයදුම් පත්‍රය 1