පිටුව ඉදිවෙමින් පවතී / පොලොන්නරුව මහනගර සභාව විසින් නිම කරන ලද ව්‍යාපෘති මෙහි එකතු කරනු ලැබේ