“මහ නගර සභාවේ මෙහෙවර වන්නේ මූලික වශයෙන් නාගරික සීමාවන් තුළ සහ නාගරික වැසියන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මහජන හිතකාමී, පරිසර හිතකාමී සහ නීත්‍යානුකූලව ශක්‍ය වන මුල පිරීම් මාලාවක් ස්ථාපිත කිරීම, පරිපාලනය කිරීම සහ ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා සියලුම නාගරික සම්පත් උපයෝගී කර ගැනීමයි. නගරය භාවිතා කිරීමට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයින්.”

Online payments

Complaint management

Reservations

OUR Vision

“සුව පහසු දිවියකට තිරසාර පුරවරයක් .”

Committee Reports

Municipality Committee Report Directory

Committee Reports
Applications

Access to Municipality application directory

applications
Download

Access to Municipality download directory

Download
The library


Access to Public Library Directory

Library