+94 27 222 22 75

මහජන පැමිණිලි

පොළොන්නරුව මහා නගරසභා බල ප්‍රදේශයේ ලියාපදිංචි ඕනෑම පුරවැසියකුට මෙම සේවාව ලබා ගත හැකිය.

Learn More

ගිනි නිවීමේ සේවා

පොළොන්නරුව මහා නගරසභා බල ප්‍රදේශයේ ඕනෑම පුරවැසියකුට මෙම සේවාව ලබා ගත හැකිය.

Learn More

වරිපනම් ගෙවීම

වරිපනම් ගෙවීම සහ ඒ පිලිබඳ දැනුවත් වීමත් මෙම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ලබා ගත හැකිය .

Learn More

ආදාහනාගාරය වෙන් කිරීම

ආදාහනාගාරය වෙන් කිරීමේදී සිදු කලයුතු ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව තොරතුරු මෙමගින් ලබා ගත හැකිය.

Learn More

පුරවැසියන් ලියාපදිංචිය

මෙම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ පොළොන්නරුව මහා නගර සභාවේ සේවා ලබාගැනීමට ලියාපදිංචි විය යුතුය .

Learn More

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන බුද්ධි මණ්ඩපය වෙන් කිරීම

බුද්ධි මණ්ඩපය වෙන් කිරීමේදී සිදු කලයුතු ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව තොරතුරු මෙමගින් ලබා ගත හැකිය.

Learn More

කර්මාන්ත වෙනුවෙන් බදු පැනවීම

247(ආ)වගන්තිය අනුව ඇතැම් කර්මාන්ත වෙනුවෙන් බදු පැනවීම පිළිබඳව තොරතුරු මෙමගින් ලබා ගත හැකිය.

Learn More

බලපත්‍ර ගාස්තු සහ වාර්ෂික බදු මුදල් පැනවීම

වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තු සහ වාර්ෂික බදු මුදල් පැනවීම පිළිබඳව තොරතුරු මෙමගින් ලබා ගත හැකිය.

Learn More

පුස්තකාල තුල පොත් පරීක්ෂා කිරීම

පුස්තකාල තුල පවතින පොත් පිළිබඳව තොරතුරු මෙමගින් ලබා ගත හැකිය.

Learn More

ගරු නගරාධිපති තුමාගේ පණිවිඩය

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු මහා නගර සභාව ලෙස 2018.03.20 දින සිට ස්ථාපිත වූ මෙම මහා නගර සභාවෙහි පළමු නගරධිපතිවිමේ භග්‍ය මා වෙත ලැබීම මා ලැබූ සුවිශේෂි අවස්ථවක් සේ මා දකිමී. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට විශාල කාර්යන් ප්‍රමණයක් ඉටු කිරිම පෙරදැරිව 2019 වර්ෂයේ තුළ ක්‍රියවට නගන්න සංවර්ධන කාර්යන් තුළින් ප්‍රදේශයේ ජනතවගේ මෙන්ම ප්‍රදේශයට පිවිසෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගේ පහසුව, සුඛ විහරණය, සනිපාරක්ෂාව ඇති කරලීම සදහා සාර්ථක සංවර්ධන කාර්යන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරිම ප්‍රධාන අරමුණයි.

ගරු චානක සිදත් රණසිංහ

නගරාධිපති තුමා

MC News Line

 • සටහන - ගිලන් රථය පොළොන්නරුව මහා නගර සභා නිලධාරියෙකුගේ හදිසි අවශ්‍යතාවයකට යොදා ගන්නේ නම් ගාස්තුවෙන් 65% ක් පමණක් අය කරනු ලැබේ. මෙහිදී නිලධාරියා,ඔහුගේ පියා,ඔහුගේ මව,කළත්‍රයා ,කළත්‍රයාගේ පියා,කළත්‍රයා මව,අවිවාහක දරුවන් යන අයවලුන් සඳහා පමනක් මෙලෙස ගාස්තු සංශෝධනය කරනු ලැබේ.

  ගිලන් රථ සේවා

  1. සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහාම ජනවාරි 31 දිනට ප්‍රථම වරිපනම් ගෙවන්නේ නම් 10% ද , කාර්තුවේ මුදළ එම කර්තුවේ මුල් මාසය තුල ගෙවන විට 5% ද , වශයෙන් වට්ටම් ප්‍රතිලාභයන් සඳහා හිමිකම් ලබනු ඇත .
  2. අන්ත්ර්ජාලය හරහා නිවසේ සිටම වරිපනම් ගෙවීමේ පහසුව .

  වරිපනම් ගෙවන්නන් සදහා ලබාදේන ප්‍රතිලාභ

 • අදාළ වර්ෂයේ වරිපනම් ගෙවීම පැහැර හැරීම මගින් එකී මුදල් අයකරගැනීම සදහා චන්චල හෝ නිශ්චල දේපල තහනමට ගෙන විකිණීමට සිදුවේ .

  වරිපනම් නොගෙවන්නන් සදහා වන නෛතික විදිවිධාන

 • සන්ශොධනය කිරීමේදී ලබාදෙන අයදුම්පත්‍රය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා දින 30 ක් පමන කාලයක් ගතවන අතර නව සන්ශොධනය කිරීමෙන් පසු ඒ පිලිබදව ලිපියක් මගින් ඉල්ලුම් කරුට දන්වනු ලැබේ.

  වරිපනම් හිමිකම් සන්සෝධනය කරගැනීම

Special Location